Geodeticca - Projekt 1

Projekt 1 - ITMS: 27110230165

Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
SORO: Sociálna implementačná agentúra
ITMS: 27110230165
Kód výzvy: DOP-2008-SIP-001
Stav: ukončený

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

                               

LOGO_SIA.jpg LOGO_ESF.jpg         LOGO_ZASI.jpg
www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk "Priestor pre Vašu príležitosť"

 

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice
Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj
Trvanie projektu: august 2009 – február 2012
Výška nenávratného finančného príspevku z ESF: 45.413,13 EUR
Ciele projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy pomocou zavedenia inovatívnej technológie
Hlavné aktivity projektu: Vytvorenie nových pracovných miest, školenie novo prijatých zamestnancov
Cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti
Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované
Výsledky realizovaného projektu:
V rámci projektu „Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest“ boli vytvorené 4 nové pracovné miesta, zamerané na uvedenie novej technológie – 3D laserového skenovania do praxe. Uvedené špecializované miesta pre geodetov boli vytvorené v počte: 3 nové pracovné miesta – muži, 1 nové pracovné miesto – ženy.

Fotodokumentácia z realizácie projektových aktivít je uvedená nižšie

Galéria obrázkov