Geodeticca - Projekt 2

Projekt 2 - ITMS: 25110120097

Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán: Sociálna inovačná a energetická agentúra
ITMS: 25110120097
Kód výzvy: DOP-2008-SIP-001
Stav: ukončený

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.


 

LOGO ERDF_ANG.jpg
           LOGO OPKaHR.jpg
www.siea.gov.sk    "Investícia do Vašej budúcnosti"

 

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice
Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj
Trvanie projektu: august 2009 – apríl 2011
Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF:  72.162,97 EUR
Ciele projektu: Nákup novej technológie na zavedenie novej služby do praxe, zvýšenie konkurencieschopnosti
Hlavné aktivity projektu: Nákup inovatívnej technológie - 3D laserového skenera
Cieľové skupiny: Spoločnosti z oblasti priemyslu, stavebníctva, architektúry, projektovania, archeológie, ťažby nerastných surovín a iné.
Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované aplikovan
Výsledky realizovaného projektu:
V rámci projektu „Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest“ bola kúpená inovatívna technológia vrátane softvérov, potrebná ku 3D laserovému skenovaniu

Fotodokumentácia z realizácie projektových aktivít a Výstup projektu 3D laserového skenovania sú uvedené nižšie.

Galéria obrázkov