Geodeticca - Projekt 5

Projekt 5 - ITMS: 25110120776

Názov projektu: 3D AMON SERVER

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
ITMS: 25110120776
Kód výzvy: KaHR-111DM-1301
Stav: ukončený

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

"Investícia do Vašej budúcnosti"   

01-SIEA.png

03-EUEFRR.png

LOGO OPKaHR.png

www.siea.gov.sk 

 

www.economy.gov.sk

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice
Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj
Trvanie projektu: jún 2015 – december 2015
Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF:   89 600,00 EUR
Ciele projektu: Získanie inovatívnej a vyspelej technológie – serverového riešenia na publikovanie obrazových a priestorových dát a dynamickú 3D vizualizáciu objektov

Hlavné aktivity projektu: Nákup inovatívnej technológie – softvéru a výpočtovej techniky
Cieľové skupiny: Spoločnosti z oblasti stavebníctva, projektovania stavieb, priemyslu, ťažby nerastných surovín, ochrany majetku, zdravia, architektúry a iné.
Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované
Výsledky realizovaného projektu:
V rámci projektu „3D AMON SERVER“  sa očakávajú inovácie geodetických služieb v národnom aj svetovom meradle, zvýšenie trhovej konkurencieschopnosti firmy, zvýšenie povedomia o slovenských geodetických službách na domácich a zahraničných trhoch a  automatizácia procesov merania a spracovania deformácii objektov v reálnom čase. 

Priamym  prínosom pre spoločnosť bude :

  • ochrana života, zdravia a majetku občanov, podnikateľov a štátu
  • prevencia voči katastrofám
  • podpora inovácií v návrhu stavebných objektov
  • podpora výskumu zákonitostí medzi správaním sa monitorovaného objektu a fyzikálnym prostredím

Galéria obrázkov


Fotodokumentácia