Geodeticca - Projekt 4

Projekt 4 - ITMS: 25110320065

Názov projektu: A.M.O.N.                                                                                       
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
ITMS: 25110320065
Kód výzvy: KaHR-13SP-1001
Stav: ukončený


Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.


"Investícia do Vašej budúcnosti"                    

01-SIEA.jpg
 02.jpg    03-EÚ-EFRR.png  
www.siea.gov.sk www.economy.gov.sk

Základné informácie o projekte: 

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice
Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj
Trvanie projektu: január 2013 – december 2015
Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF:  89 164,80 EUR
Ciele projektu: Vytvoriť cenovo dostupný automatizovaný systém určený na on-line monitoring geometrických a fyzikálnych parametrov stavebných a prírodných objektov 
Hlavné aktivity projektu:
Nákup technológií, Výskumné aktivity: prípravná etapa, tvorba a testovanie systému, odlaďovanie systému.
Cieľové skupiny: Spoločnosti z oblasti priemyslu, stavebníctva, architektúry, projektovania, archeológie, ťažby nerastných surovín, ochrany majetku, života a zdravia občanov, ochrany majetku štátu, správcovia vodných tokov a podobne.
Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: neboli aplikované
Výsledky realizovaného projektu:
V rámci projektu „A.M.O.N. sa očakávajú inovácie geodetických služieb v národnom aj svetovom meradle, zvýšenie trhovej konkurencieschopnosti firmy a automatizácia procesov merania a spracovania deformácii objektov v reálnom čase.  Priamym  prínosom pre spoločnosť bude :

  • ochrana života, zdravia a majetku občanov
  • ochrana majetku podnikateľov a štátu
  • prevencia voči katastrofám (záplavy, závaly, zosuny)
  • podpora inovácií pri navrhovaní stavebných objektov
  • podpora výskumu zákonitostí medzi správaním sa monitorovaného objektu a fyzikálnym prostredím

Galéria obrázkov