Geodeticca - Informácia o spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým čl.13  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a §19  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „verejný obstarávateľ“)

Spoločnosť  GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, tel. č.: +421 55 7288 758, email: geovis@geodeticca.sk

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?

Zodpovednú osobu, email: dpo@geodeticca.sk

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

  • v agende verejné obstarávanie:  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre vykonanie procesu verejného obstarávania tak, ako ho definuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Aké osobné údaje spracúvame?

  • v agende verejné obstarávanie: v rámci splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzači predkladajú množstvo dokladov, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb, s ktorými sa verejný obstarávateľ oboznamuje, musí ich preskúmať a vyhodnotiť. Jedná sa o bežné údaje najmä: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, dátum narodenia, údaje uvedené v životopise, fotokópia odborného osvedčenia.

Z akého zdroja sme získali osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme získali priamo od Vás ako dotknutej osoby.

Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľovi v agende verejné obstarávanie?

  • zákon č. 343/2015  Zákon o verejnom obstarávaní

Príjemcovia/Kategória príjemcov:

  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • Sprostredkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje v mene verejného obstarávateľa ako prevádzkovateľa na základe osobitnej zmluvy o spracovávaní osobných údajov .
  • Oprávnení zamestnanci, ktorí sú poverení vykonaním jednotlivých úkonov.
  • Poskytovateľ služby IT
  • A iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Nezamýšľame  prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje verejný obstarávateľ uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú po dobu ustanovenú osobitnými právnymi predpismi. Uchovávanie dokumentov o verejnom obstarávaní je zákonnou povinnosťou verejného obstarávateľa, lehota uchovávania je stanovená po dobu 10 rokov.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou požiadavkou?

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktorá je nevyhnutná v konečnom dôsledku na uzatvorenie zmluvy. V prípade, ak by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, verejný obstarávateľ by nemohol overiť splnenie podmienok osobného postavenia fyzických osôb a nemohol by usúdiť, či uchádzač splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

       · žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

       · podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo na prístup k osobným údajom 

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môžeme ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ako prevádzkovateľ sme povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba za určitých okolností Ste oprávnená nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeme spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Ako prevádzkovateľ sme povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov:

Ako prevádzkovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba nemáte právo na prenosnosť osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktorým je zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Právo namietať spracúvanie

Ako dotknutá osoba nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ktorým je zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk