Geodeticca - Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovatelia:    

GEODETICCA, s.r.o.,  so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161

GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO:  44 014 091

GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE, so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO:  42 112 842

rešpektujú súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sú v kontakte. Osobným údajom a ich ochrane venujú náležitú pozornosť. Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či Ste klient, zmluvný partner, uchádzač o zamestnanie, zamestnanec, či bývalý zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. Je pre nás dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby Ste si prečítali Vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťami GEODETICCA, s.r.o., GEODETICCA VISION, s.r.o., GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE.

Vyhlásenia o ochrane súkromia spoločnosti GEODETICCA, s.r.o.

Ak Ste objednávateľom služieb ako fyzická osoba napr. geometrické plány, vytyčovacie protokoly podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – objednávatelia služieb(FO).Ak Ste zmluvnými partnermi, dodávateľmi služieb prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov, dodávateľa služieb podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvní partneri a ich zamestnanci. Ak Ste zamestnancom, bývalým zamestnancom  podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci,bývalí zamestnanci. Ak Ste uchádzačom o zamestnanie podrobné informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente Viac informácií, ktorý sa nachádza na www.geodeticca.sk v odkaze kariéra. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvy(FO). Ak Ste s nami vo vzťahu dočasného zamestnania, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia –  dočasne pridelení zamestnanci. Ak Ste osoba majúca majetkovoprávny vzťah k pozemku, o ktorý má záujem iná právnická osoba podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – osoba majúca majetkovoprávny vzťah k pozemku.  Ak Ste s nami vo vzťahu ako účastník poistnej udalosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia –  poistné udalosti. Ak Ste osoba pracujúca v tuneli ako zamestnanec subdodávateľa  našej spoločnosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – BOZP tunel.Ak Ste uchádzačom o zamestnanie z pracovných portálov Profesia, Kariéra bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie z pracovných portálov. Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – ostatní.  Ak Ste štatutárnym orgánom, vlastníkom spoločnosti alebo bývalým štatutárnym orgánom alebo bývalým vlastníkom spoločnosti bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – agenda spoločnosti.  Ak Ste fyzická osoba prostredníctvom ktorej preukazujeme finančné a ekonomické postavenie ako aj technickú a odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzač VO. Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dotknutá osoba. Ak Ste fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kamerový systém. Ak ste fyzická osoba– odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – správa registratúry

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na zodpovednaosoba [@] geodeticca.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice.

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.

Vyhlásenia o ochrane súkromia spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o.

Ak Ste zmluvnými partnermi, dodávateľmi služieb prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov, dodávateľa služieb podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvní partneri a ich zamestnanci. Ak Ste zamestnancom, bývalým zamestnancom podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci, bývalí zamestnanci, Ak Ste uchádzačom o zamestnanie podrobné informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente Viac informácií, ktorý sa nachádza na www.geodeticca.sk v odkaze kariéra. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvy(FO).  Ak Ste s nami vo vzťahu ako účastník poistnej udalosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia –  poistné udalosti. Ak Ste osoba vstupujúca do chránenej miestnosti  podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kniha návštev(NBÚ). Ak Ste štatutárnym orgánom, vlastníkom spoločnosti alebo bývalým štatutárnym orgánom alebo bývalým vlastníkom spoločnosti bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – agenda spoločnosti.  Ak Ste fyzická osoba prostredníctvom ktorej preukazujeme finančné a ekonomické postavenie ako aj technickú a odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzač VO. Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dotknutá osoba. Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – ostatní. Ak sa zúčastníte zákazky, ktorú vyhlási spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. ako verejný obstarávateľ bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – agenda verejné obstarávanie. Ak Ste fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kamerový systém. Ak ste fyzická osoba– odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – správa registratúry

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na dpo@geodeticca.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice.

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.

Vyhlásenia o ochrane súkromia GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE.

Ak Ste zmluvnými partnermi, dodávateľmi služieb prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov, dodávateľa služieb podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvní partneri. Ak Ste zamestnancom, bývalým zamestnancom  podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci,bývalí zamestnanci. Ak Ste uchádzačom o zamestnanie podrobné informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente Viac informácií, ktorý sa nachádza na www.geodeticca.sk v odkaze kariéra. Ak Ste členom občianskeho združenia viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – členovia občianskeho združenia.  Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – ostatní. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvy(FO).  Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dotknutá osoba. Ak Ste fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kamerový systém. Ak ste fyzická osoba– odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – správa registratúry.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na oou@geodeticca.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE, Floriánska 19, 040 01 Košice.

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.