Geodeticca - Princípy

Princípy

Úspešná história pôsobenia spoločnosti na trhu potvrdila, že princípy ktorými sa riadime sú elementárnymi predpokladmi pre vznik dlhodobo úspešne fungujúcich vzťahov. Nezáleží na tom, či sú to vzťahy vo vnútri spoločnosti (voči zamestnancom a medzi nimi navzájom), alebo vzťahy spoločnosť – zákazník, zákazník - spoločnosť. Sú to tieto:

1. Princíp dôveryhodnosti

Prvý a najdôležitejší princíp. Dôvera vyrastá z dôveryhodnosti a bez dôvery nemôžu riadne fungovať žiadne vzťahy ani procesy, do ktorých vstupuje človek. 

2. Princíp synergie a efektívnosti

Tento princíp vyjadruje účinnosť a súčinnosť používaných metód a riešení tak aby boli efektívne a synergické (konečný výsledok je väčší ako súčet jeho individuálnych položiek).

3. Princíp rovnovážneho bodu

V rámci všetkých vzťahov jednať tak a uzatvárať také dohody, s ktorými sú spokojné obe strany  (princíp výhra - výhra).

4. Princíp udržateľného rozvoja a rastu

Tento princíp spočíva:

  • V udržiavaní a zhodnocovaní už existujúcich zdrojov
  • Ich efektívnom využívaní
  • V rozširovaní zdrojov
  • Vo vývoji a aplikácii inovácií
  • Neustálom zdokonaľovaní efektivity
  • Znižovaní nákladov