Geodeticca - Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków 

Jeśli chcą Państwo pracować z danymi dotyczącymi gruntów, czy to już jako inwestor lub osoba prywatna, Dział Ewidencji Gruntów i Budynków oferuje w tej dziedzinie kompleksowe rozwiązania. 

Mapy do celów prawnych

Sporządzamy mapy do celów prawnych, które stanowią techniczną podstawę do dokonywania czynności prawnych, do sporządzenia publicznych dokumentów urzędowych i innych dokumentów, graficznie przedstawiającą działki i budowy, które powstaną poprzez podział lub scalenie, ewentualnie po rozbudowie. Wykonujemy graficzne wyszczególnienie parcel z rejestru gruntów i z rzeczywistego stanu w terenie.

Regulacje stanu prawnego

Wykonujemy czynności związane z identyfikacją właścicieli, sporządzamy propozycję umowy, doręczamy osobom fizycznym lub prawnym. Koordynujemy  podpisanie umowy i złożenie wniosku do wpisu do ewidencji gruntów. Sporządzamy również  mapę do celów prawnych i ekspertyzę biegłego sądowego.

Wytyczenie granic działek 

Wyznaczamy granice działek na podstawie obowiązującej mapy ewidencyji gruntów i budynków, granice do realnego wydzielenia części gruntów na podstawie mapy do celów prawnych itd. 

Projekty zagospodarowania terenu 

Wykonujemy projekty zagospodarowania terenu w celu poprawy warunków gospodarowania gruntami rolnymi, zmniejszenia rozdrobnienia działek, zmniejszenie liczby udziałów współwłaścicieli, udostępnienie wszystkim parcelom dostępu do komunikacji publicznej, a wszystko to zgodnie z warunkami ochrony środowiska i tworzenia systemu terytorialnego stabilnego ekologicznie. 

Galeria zdjęć

  • Mapa ewidencyjna i ortofotosnímkou