Geodeticca - Informačné systémy

Geografický informačný systém mesta Modra

Jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré implementovali náš WebGIS je mesto Modra. Vo vedení mesta je skúsený manažment, ktorý aktívne pracuje na zvyšovaní profesionality a efektívnosti samosprávy pri správe mesta a poskytovaní služieb obyvateľom, zároveň aktívne využíva moderné prostriedky komunikácie a zapája verejnosť do diania v meste. Mesto je lídrom v regióne, kde podporuje rozvojové aktivity mesta Modra a obcí malokarpatského regiónu.

V prvej fáze implementácie WebGIS sme spolu s vedením mesta podporili vnútorné fungovanie mestského úradu a organizácií mesta. Zamerali sme sa na funkcionalitu systému a dátový obsah, ktorý využívajú útvary správy majetku mesta, správy miestnych daní, územného plánovania, dopravy a stavebný úrad. Systém integruje geodetické a popisné informácie katastra nehnuteľností, technickej infraštruktúry na území mesta, územného plánu a súvisiacej regulácie územia mesta, doplnené o presné a aktualizované digitálne ortofotomapy územia mesta. Pre potreby spoločného obecného úradu so sídlom v Modre sme služby WebGIS rozšírili nad územia šiestich obcí v pôsobnosti tohto úradu.

V nasledujúcej fáze plánujeme využiť dostupnosť a otvorenosť webovej služby na to, aby sme informácie z WebGIS publikovali verejne pre občanov mesta a získali tak nástroj na obojsmernú komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Zároveň pracujeme na aktívnom prepojení WebGIS s existujúcim informačným systémom mesta, aby sme maximálne využili existujúce dáta mesta a poskytli ich pracovníkom mestského úradu v jedinečných súvislostiach.

JUDr. Ondrej Beracka, prednosta MsÚ v Modre:

Keď sme po vykonanom audite procesov na MsÚ hľadali partnera na naplnenie jedného z najdôležitejších záverov tejto analýzy, a to vytvorenie GIS systému pre mesto Modra, začala sa písať naša spolupráca so spoločnosťou GEODETICCA, Košice. Od momentu vytorenia riešenia priamo na mieru pre Modru až do dnešnej doby sme sa posunuli o značný kus dopredu, no jedna vec sa od počiatku až k dnešnému dňu nemení. A tou je maximálna spokojnosť mesta s riešením od GEODETICCA a rovnako tak jej prístup k našim požiadavkám, ktorý je výnimočne individuálny. A to nám v plnej miere vyhovuje.

 

WebGIS 

WebGIS je vlastným riešením GEODETICCA založeným na open source technológiách, ktorý sme vyvinuli na základe reálnych požiadaviek miest a obcí na Slovensku. Bol vytvorený ako modulárny, škálovateľný informačný systém, ktorý je schopný sa integrovať s existujúcimi IS samospráv využívajúc tak všetky existujúce dáta mesta a obce.

Vzhľadom na to, že mestá a obce pracujú s napätými rozpočtami, v ktorých nie je veľký priestor na významnejšie investície do hardvéru a softvéru, uviedli sme na trh naše GIS riešenie ako službu (softvér ako služba), ktorá je poskytovaná zákazníkom prostredníctvom siete Internet. Mesto alebo obec tak získava plnohodnotný nástroj bez nutnosti viazania finančných prostriedkov v informačnom systéme, zostáva mu tak dostatok zdrojov na tvorbu aktualizovaných dát nevyhnutných na efektívne využívanie systému. Počas používania služby WebGIS nie je mesto zaťažené ani investíciami do upgrade systému alebo IT infraštruktúry viazanej pre systém GIS.

 

 

 

Galéria obrázkov

 • Ukážka prostredia WebGisu
 • Územný plán obce vo WebGise
 • Porastová mapa vo WebGise
 • Ukážka prostredia 3D WebGisu

 

Geoinformačné systémy

Geodeticca WebGis

Geodeticca WebGis pre mestá a obce je webový geoinformačný systém plne prispôsobiteľný Vašim potrebám. Nejde o uzavreté riešenie, ale otvorený systém umožňujúci doslova vyskladať webovú aplikáciu podľa Vašich požiadaviek. Cena je pravde­podobne nižšia ako vaše náklady za telefón.

Základná konfigurácia aplikácie

Dátové vrstvy:

 • ortofotomapa, Bing, Google
 • Katastrálne mapy, účelové mapy, historické mapy
 • Vaše pasporty, mapové podklady a iné

Základné moduly:

 • Adresný Systém
 • Územný plán
 • Kataster nehnuteľnosti
 • Dokumentačný modul

Vyhľadávanie nad všetkými uloženými dátami je umožnené pomocou podmienkového editora aplikácie. Podmienky je možné ľubovoľne kombinovať. Aplikácia obsahuje množstvo funkcií, ktoré Vám napomôžu ovládnuť Vaše dáta. Záleží nám na Vašej spokojnosti a preto sú naše aplikácie umiestnené v „cloude“.

Geodeticca 3D WebGis

Ak Vám nestačí „klasický“ WebGis môžete prejsť na Geodeticca 3D WebGis, ktorý Vám umožní pracovať v 3D. Rozšírenie o ďalší rozmer otvára nové spôsoby využitia GIS ako virtuálneho obrazu reálneho stavu, v ktorom môžete analyzovať a prezentovať Vaše priestorové dáta.

Využijete ho pre:

 • plánovanie rozvoja miest, obcí, priemyselných závodov a investičných projektov
 • analýzu tieňov, šírenia signálu a hluku, viditeľnosti
 • prezentáciu územia na vyššej úrovni pre rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodovanie, pre turistov, návštevníkov

Galéria obrázkov

 • Ukážka prostredia WebGisu
 • Územný plán obce vo WebGise
 • Porastová mapa vo WebGise
 • Ukážka prostredia 3D WebGisu