Geodeticca - Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia

Ak realizujete stavbu akéhokoľvek druhu a rozsahu, prípadne potrebujete skontrolovať geometrické parametre Vašich objektov a zariadení, využite produkty oddelenia inžinierskej geodézie.

Vytyčovacie siete

Budujeme vytyčovacie siete s požadovanou presnosťou pre všetky druhy stavieb (návrh a stabi­lizácia, určenie, spracovanie a rozbor presnosti).

Účelové mapovanie

Vyhotovujeme účelové mapové diela pre potreby predprojektovej dokumentácie, účelové mapy veľkých mierok ako sú technické mapy mesta, základné mapy závodov, letísk, diaľnic atď. Vyhľadávame a overujeme priebeh inžinierskych sietí do podkladov pre projekt.

Kontrola geometrických parametrov

Kontrolnými meraniami geometrických parametrov stavebných objektov, veľkých strojárenských celkov a priemyselných technológií určujeme ich priamočiarosť, rovnobežnosť, rovinatosť, kolmosť, zvislosť, sklony atď.

Posuny a deformácie

Kontrolnými meraniami participujeme na zaťažovacích skúškach, kde určujeme celkové priestorové posuny a pretvorenia nosných konštrukcií, sadania a náklony objektov od zvislice. Určujeme posuny stavebných objektov v dôsledku banskej činnosti, výkopových prác atď.

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

Vyhotovujeme DSRS ku kolaudácií stavby, ako jeden z najdôležitejších dokumentov o zrealizovanej stavbe. Súčasťou dokumentácie pre líniové stavby sú pozdĺžne a priečne profily inžinierskych sietí a digitálne súbory podľa požiadaviek správcov sietí pre ich informačné systémy.

Vytyčovacie práce

Poskytujeme komplexné vytyčovacie práce s požadovanou presnosťou pozostávajúce hlavne z:

  • vytýčenia priestorovej polohy objektu
  • podrobného vytýčenia objektu

Galéria obrázkov

  •  Diaľnica D1 Svinia - Prešov - západ
  • Diaľnica D1 Fričovce - Prešov západ
  •  Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce