Geodeticca - Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Ak chcete pracovať s údajmi o pozemkoch, či už ako investor alebo ako súkromná osoba, oddelenie katastra nehnuteľností Vám v tejto oblasti ponúka komplexné riešenia.

Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány ako technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, znázorňujúci graficky pozemky a stavby, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením resp. výstavbou. Vykonávame grafické identifikácie parciel registrov E - KN a C – KN a skutkového stavu v teréne.

Majetkoprávne vysporiadanie

Vykonávame činnosti spojené s identifikáciou vlastníkov, vypracovania návrhu zmluvy, doručenie fyzickým alebo právnickým osobám. Zabezpečujeme uzavretie zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Súčasťou je aj vyhotovenie geometrického plánu a súdnoznaleckého posudku.

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vytyčujeme priebeh hraníc pozemkov z platnej katastrálnej mapy, hranice pre fyzické odčlenenie časti pozemkov na podklade geometrického plánu atď.

Projekty pozemkových úprav

Vykonávame projekty pozemkových úprav za účelom zlepšenia podmienok hospodárenia na poľnohospárskej pôde, zníženia rozdrobenosti pozemkov, zníženia počtu spolu vlastníckych podielov, sprístupnenia všetkých parciel z verejných komunikácií a to všetko v súlade s podmienkami ochranny životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability.

Galéria obrázkov

  •  Sútlač katastrálnej mapy s ortofotosnímkou