SOCIÁLNE SIETE

PREVÁDZKOVATEĽ:

 • Obchodné meno a právna forma: GEODETICCA, s.r.o.

  Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

  IČO: 36 572 161

 • Obchodné meno a právna forma: GEODETICCA VISION, s.r.o.

  Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice
  IČO: 44 014 091

 • Obchodné meno a právna forma: GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

  Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

  IČO: 42 112 842

 • Kontaktné údaje: (tel. číslo/email/): 055/728 87 58

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby: mcernokova@geodeticca.sk

   

  (ďalej len „ spoloční prevádzkovatelia“)

NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA OBSAHUJE LOGA JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNYCH SIETÍ TZV. PLUGINY.

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnych sietí, čím vytvoríte odkaz. Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na uvedené logá.

Sme autorom a správcom fanúšikovských stránok “GEODETICCA“ na sociálnych sieťach ako napr. Facebooku, Twitter, Lindekln, You tube, Google+ ( ďalej len „sociálne siete“).

Tieto stránky využívame na prezentáciu / propagáciu našich služieb a produktov, na šírenie akýchkoľvek informácií, názorov, komunikáciu s Vami ako účastníkmi na sociálnych sieťach. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb (účastník sociálnych sietí) sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností ako Facebook Ltd., Lindekln Corporation, Twitter Inc., You tube, Google+ (ďalej len „spoločnosti“).

Fanúšikovské stránky na sociálnych sieťach nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje, čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight. K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami spoločným prevádzkovateľom, z dôvodu že nám môže poskytnúť vyššie spomínané anonymné štatistické údaje. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku) https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Vytvorením fanúšikovských stránok umožňujeme spoločnostiam, aby umiestňovali cookies na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá našu fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom využívané cookies spravujú výlučne spoločnosti. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“, „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na sociálnych sieťach, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby spoločnosti spájali návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho účtu na sociálnych sieťach. Spoločnosti pristúpili k zásadám „ Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít) čím poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EU) 2016/679. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

V rámci fanúšikovských stránok spracúvame osobné údaje o účastníkoch sociálnych sietí (v závislosti od profilového nastavenia účastníka) v prípade, ak napr. účastník reaguje na naše príspevky, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Poskytovanie osobných údajov účastníkmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov na našich fanúšikovských stránkach vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním.

Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťami. A v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní

Tieto osobné údaje budú na fanúšikovskej stránke uchovávané do existencie fanúšikovskej stránky alebo do odvolania súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na emailovú adresu zodpovednej osoby mcernokova@geodeticca.sk, osobne alebo písomne na adrese Zodpovedná osoba ooú, GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice.

Nezamýšľame prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ napr.(Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania – ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov – máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu, je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Právo namietať – ako dotknutá osoba nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

*GDPR – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

DOHODA SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV

Spoloční prevádzkovatelia sú v zmysle platnej legislatívy povinní poskytnúť dotknutým osobám informácie o podstatných náležitostiach ich Dohody spoločných prevádzkovateľov. V prípade spracovania údajov dotknutých osôb sú spoločnými prevádzkovateľmi spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161, spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, občianske združenie GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE, so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 42 112 842. Predmetom ich spolupráce, ktorá je dojednaná na dobu neurčitú, je propagácia spoločností. Spoloční prevádzkovatelia využívajú propagačné prostriedky ako je zriadenie fanúšikovských stránok, pri ktorých môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov (v závislosti od profilového nastavenia ) v prípade, ak napr. účastník reaguje na príspevky, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Spoločnosť GEODETICCA, s.r.o. vybavuje a odpovedá na všetky žiadosti dotknutých osôb, plní informačnú povinnosť vo vzťahu k dotknutých osobám, zastupuje spoločných prevádzkovateľov v akomkoľvek konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov. Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov majú spoloční prevádzkovatelia rovnocenné postavenie a v tejto oblasti rozhodujú spoločne. Každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu spracúvania, údaje je možné využívať len spôsobom ako bol stanovený účel ich spracovania. Každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov implementovaním a zdokumentovaním bezpečnostných opatrení v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Bez ohľadu na podmienky dohody spoločných prevádzkovateľov môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.