Digitálny model povrchu (DSM)

Z leteckých snímok tvoríme mračno bodov, z ktorého vzniká digitálny model reliéfu vo formáte pravidelnej mriežky (GRID), alebo trojuholníkovej nepravidelnej siete (TIN). Z DSM vyhotovujeme poloautomaticky 3D modely budov, ciest atď. Tieto modely vstupujú do našich geoinformačných systémov, alebo do aplikácií pre analýzu šírenia hluku a signálu, analýzu viditeľnosti a iných.

Digitálny model terénu (DTM)

Výškový model DTM je digitálny model terénu vysokej kvality, ktorý vznikol fotogrametrickým spracovaním leteckých stereo snímok a následným poloautomatickým odstránením vegetácie a iných objektov, vytvorených ľudskou činnosťou. V tomto modeli sú zachované cestné a železničné násypy a mostné objekty. Terén pod hustou vegetáciou ako sú lesy alebo poľnohospodárske porasty bol extrahovaný automaticky z DSM, a preto hodnoty výšok v týchto oblastiach nemusia zodpovedať skutočnej výške terénu. Údaj o výškovej presnosti sa preto vzťahuje k vegetáciou nepokrytým povrchom.

Využitie:

 • podklad pre inžiniersku činnosť

 • 3D vizualizácia

 • hlukové štúdie

 • štúdie viditeľnosti

 • ortorektifikácia

 • terénne analýzy

 • geologické prieskumy

 • multimédia

VÝPOČET KUBATÚR

Výpočet kubatúr slúži napríklad na zistenie množstva privezeného alebo odvezeného materiálu v danom území, výpočet zásob v haldách, zemné práce a iné. Pre výpočet je nutné zamerať skutočný stav nahromadeného materiálu, terénu a celkovej situácie. Pre riešenie rozsiahlejších projektov, je nutné počítať aj so zameraním situácie pred ťažobnými prácami, navezení materiálu a pod., aby bolo možné určiť rovinu, od ktorej sa bude kubatúra počítať. Na výpočet najčastejšie využívame 3D model reliéfu (DTM, DSM, mračna bodov), ktoré sú vytvárané leteckou fotogrametriou, leteckou fotogrametriou s využitím bezpilotných zariadení a 3D laserovým skenovaním.

ORTOFOTO

Ortofotomapa je mozaika ortogonalizovaných leteckých snímok, kde dochádza k prekresleniu (ortogonalizácii) pôvodných leteckých snímok a odstráneniu posunov v obraze spôsobených priebehom reliéfu a vlastnosťami stredového premietania. Vďaka reálnym farbám odzrkadľuje skutočný stav zemského povrchu, ktorý je aktuálny ku dňu vyhotovenia leteckých snímok. Najbežnejším využívaným rozlíšením ortofotomáp, ktorý poskytujeme je v rozsahu 5 – 25cm na pixel. Pri ortofotomapách z bezpilotných zariadení je rozlíšenie okolo 3 cm.
Ortofotomapa môže slúžiť na mnoho účelov, napr.:

 • na mapovanie územia

 • geografické informačné systémy, mapové portály, webové a mobilné aplikácie

 • krízový managment, správu majetku, územné plánovanie

 • na vyhodnotenie zdravotného stavu vegetácie

 • na presné poľnohospodárstvo a lesníctvo, atď.

 • analýzu zmien medzi rôznymi časovými obdobiami a iné

 3D BUDOVY

3D model budov je krabicový model všetkých stavieb s úrovňou detailu podľa špecifikácie LOD(Level Of Detail). Najžiadanejším výstupom je LOD 1.2, ktorý vzniká extrudovaním digitálnej vektorovej mapy stavieb po výšku strešnej rímsy alebo po najvyšší bod strechy, pričom sú jednotlivé objekty položené do reálnej výšky terénu. Výšková a polohová presnosť modelu je lepšia ako 1 m. K jednotlivým objektom je v databáze priradená informácia o výške terénu, výške strešnej rímsy a najvyššom bode strechy. Využitie:

 • dátová vrstva v GIS

 • vizualizácie

 • štúdie viditeľnosti

 • štúdie svetelnosti

 • šírenie signálu

 3D MODELY PRE HLUKOVÉ MAPY

Na matematické modelovanie šírenia zvuku sú potrebné vektorizované vrstvy (objekty), uložené v 3D priestore. Príprava 3D vrstiev prebieha vektorizáciou objektov za pomoci ortofotomáp, mračna bodov, DSM a DTM. Vrstvy, ktoré spracúvame pre hlukové štúdie sú:

 • železnice

 • vodné toky

 • mosty

 • lesné plochy

 • cesty

 • budovy (krabicový model)

 • hlukové bariéry

 • vrstevnice

 • terénne body

 • terénne hrany

WMS, WFS, TMS

WMS je typom webovej mapovej služby, určený na publikáciu rastrových máp (mapových podkladov). Protokol je definovaný konzorciom OGC, vďaka čomu tento štandard podporuje široká škála softvérov, ktoré podporujú prácu s mapou. Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti publikácie mapových diel aj v tomto štandarde. Publikujeme takto ortofotomapy, územné plány, historické mapy alebo čokoľvek, čo si klient želá publikovať ako mapový rastrový podklad. WMS podporujú:

 • AutoCad

 • QGIS

 • Openlayers

 • Leafltet

 • Mapbox

 • a mnoho dalsich SW

 GEOREFERENCOVANIE A VEKTORIZÁCIA

 

Táto služba je určená na digitalizáciu, presné georeferencovanie a vektorizáciu analógových mapových podkladov. Takto digitalizované mapy môžu slúžiť ako podkladová informačná vrstva v GISe alebo CAD programoch. Naši klienti častokrát disponujú staršími, ale veľmi kvalitnými mapovými podkladmi. Ich analógová forma však neumožňuje ich plnohodnotné využitie a integráciu do ďalších systémov. Riešením je odborná digitalizácia a georeferencovanie podkladov do štandardných rastrových, alebo vektorových formátov, ktorá umožní implementáciu takýchto dát do prostredia GISu, prípadne ich sprístupní pre ďalšie spracovanie v CAD softvéroch. Najčastejšie sa jedná o digitalizáciu územných plánov, historických máp, máp závodov a iných tématických a účelových máp. Digitalizovať sa dajú tiež rôzne popisné a obrazové informácie, ktoré je možné následne spravovať pomocou geopriestorovej databázy. Dostupné služby:

 • digitalizácia

 • vektorizácia

 • georeferencovanie

 • tvorba databáz

 • transformácie medzi súradnicovými systémami

 • konverzie formátov

 MOBILNÉ MAPOVANIE A EXTRAKCIA DÁT

Mobilné mapovanie slúži na rýchly zber vysoko presných a detailných geopriestorových dát. Naša spoločnosť vyvíja vlastný mobilný mapovací systém (MMS) budúcej generácie. Náš MMS je skôr platforma ako uzavretý systém. Vďaka Modularite môžeme integrovať rôzne senzory a v prípade potreby vymeniť jeden senzor za druhý pričom hľadáme komponenty s najlepším pomerom cena/výkon.

Začíname s myšlienkou na koniec. Čo očakávate od MMS, na aké úlohy bude zameraný? Z toho vyplynú požiadavky a obmedzenia – dosah, presnosť, rýchlosť, hmotnosť, rozmery a v neposlednom rade cena. Vnímame MMS ako nástroj na doručenie výstupov, ktoré reálne potrebujete. Nepotrebujete mračno bodov, ale informácie o polohe, výmere, rovinnatosti, atď. A tomu prispôsobujeme aj celú výrobnú linku. Naším cieľom nie je dodať len funkčný MMS, ale aj celú čo najviac automatizovanú výrobnú linku zameranú na získanie informácii, ktoré skutočne potrebujete.