PREČO PRÁVE MY

Profesný rast – u nás nezostanete stáť na „jednom mieste“

Sme dynamickou, progresívne zmýšľajúcou spoločnosťou s ambicióznymi cieľmi a víziami

Dávame šancu mladým absolventom aj skúseným odborníkom

Ak máte záujem o prácu v našej spoločnosti na evidenciu Vášho životopisu v našej internej databáze potrebujeme podľa zákona Váš súhlas.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

/v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ), ďalej len ako „GDPR“.

Prevádzkovateľ

Obchodné meno a právna forma: GEODETICCA, s.r.o.

Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO: 36 572 161

Obchodné meno a právna forma: GEODETICCA VISION, s.r.o.

Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO: 44 014 091

Obchodné meno a právna forma: GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO: 42 112 842

Kontaktné údaje: (tel. číslo/email/): 055/728 87 58

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba [@] geodeticca.sk

(ďalej len „ spoloční prevádzkovatelia“)

Ako dotknutá osoba odosielaním tohto emailu v súvislosti s uchádzaním sa o pracovné miesto týmto udeľujem súhlas vyššie uvedeným spoločným prevádzkovateľom so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam v tomto e-maily, prostredníctvom siete internet v rozsahu uvedenom v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise a motivačnom liste. Som si vedomý/á, že všetky vám zaslané moje osobné údaje, vám poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a údaje sú pravdivé. Tieto osobné údaje môžu byť vami spracúvané len v súvislosti so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie.

Tento súhlas dávam spoločným prevádzkovateľom na dobu 1 roka odo dňa doručenia tohto emailu. Po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje zlikvidované.

Spoloční prevádzkovatelia informujú dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi, a to spoločnosti: K_CORP, s.r.o., so sídlom Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 215 791. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu zodpovednej osoby zodpovednaosoba [@] geodeticca.sk alebo písomne na adresu GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne v spoločnosti GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kedykoľvek súhlas odvolať;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov taxatívne stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môžeme ako spoloční prevádzkovatelia účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ako spoloční prevádzkovatelia sme povinní Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba za určitých okolností Ste oprávnená nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Sme povinní Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov:

Sme povinní oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré Ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu, ak je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie

Ako dotknutá osoba nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorým je súhlas dotknutej osoby.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Dohoda Spoločných Prevádzkovateľov

Spoloční prevádzkovatelia sú v zmysle platnej legislatívy povinní poskytnúť dotknutým osobám informácie o podstatných náležitostiach ich Dohody spoločných prevádzkovateľov. V prípade spracovania údajov uchádzačov o zamestnanie sú spoločnými prevádzkovateľmi spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IĆO: 36 572 161, spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IĆO: 44 014 091, občianske združenie GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE, so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IĆO: 42 112 842. Predmetom ich spolupráce, ktorá je dojednaná na dobu neurčitú, je spoločné vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem pracovať u jedného zo spoločných prevádzkovateľov.

Spoločnosť GEODETICCA, s.r.o. vybavuje a odpovedá na všetky žiadosti dotknutých osôb, plní informačnú povinnosť vo vzťahu k dotknutých osobám, zastupuje Spoločných prevádzkovateľov v akomkoľvek konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov. Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov majú spoloční prevádzkovatelia rovnocenné postavenie a v tejto oblasti rozhodujú spoločne. Každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu spracúvania, údaje je možné využívať len spôsobom ako bol stanovený účel ich spracovania. Každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov implementovaním a zdokumentovaním bezpečnostných opatrení v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Bez ohľadu na podmienky dohody spoločných prevádzkovateľov môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.