GEOAUDIT

Geoaudit ako služba predstavuje hĺbkovú analýzu procesov, ktorých vstupmi alebo výstupmi sú geopriestorové dáta. Ďalej sa analyzujú používané štandardy, softvérové a hardvérové vybavenie a celková efektivita využívania geopriestorových informácií v rámci Vašej organizácie. Výsledkom je súbor odporúčaní a návrh riešení, ktoré majú potenciál znížiť náklady a zefektívniť prácu s geodátami.

Geopriestorové dáta môžu priniesť vysokú pridanú hodnotu a výrazne zlepšiť rozhodovacie procesy vo vašej organizácii. Problém, s ktorým sa často stretávame je, že klienti vzhľadom na komplexitu celej problematiky nevedia spoľahlivo identifikovať, aké geopriestorové dáta a nástroje na ich správu potrebujú jednotlivé oddelenia v ich organizácii. Spoločnosti investujú nemalé finančné prostriedky na nákup dát, infraštruktúry a nástrojov na ich správu, celý proces je však často nekoncepčný, čo znemožňuje efektívne využívanie týchto technológií.

Geoaudit je navrhutý tak, aby všetky tieto potreby zmapoval a navrhol optimálne a na mieru ušité riešenie. Formou štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami jednotlivých oddelení sa identifikujú ich potreby, procesy a vzťahy medzi jednotlivými súčasťami organizácie. Po podrobnom zmapovaní aktuálneho stavu navrhneme konkrétne riešenia a odporúčania, ktoré prispejú k zlepšeniu fungovania organizácie ako celku.

WebGIS

 

Webová aplikácia WebGIS od GEODETICCA VISION je jedinečné riešenie pre potreby manažmentu geopriestorových dát a informácií, vizualizácie, tvorby, správy a editácie mapových a databázových informácií používateľa. V plnej miere sa Vám prispôsobí. Základné charakteristiky:

 • Otvorený modulárny systém s možnosťou doplnenia nových modulov

 • Web aplikácia bez nutnosti investícií do softvéru a hardvéru

 • Neobmedzená dostupnosť systému a dát prostredníctvom siete Internet

 • Maximalizácia využitia existujúcich dátových podkladov používateľa

 • Prepracovaný tlačový modul, export mapovej kompozície

 • Administrácia obsahu a používateľov samotným zákazníkom

 • Vysoká bezpečnosť dát, dostupnosť služby

V ČOM JE WebGIS VÝNIMOČNÝ:

 • Štandardne poskytujeme absolútnu kontrolu nad dátami. Zákazníkovi umožňujeme vytvárať nové vrstvy, objekty, editovať ich atribúty, geometriu a polohu, čím de facto neexistuje obmedzenie pre tvorbu, aktualizáciu a využitie priestorových dát. A čo je najdôležitejšie, toto všetko sa deje na užívateľskej úrovni, bez nutnosti investovať do ťažkých klientov GIS a zamestnávania GIS špecialistov. Každý používateľ je jednoducho správcom dát vo svojej pôsobnosti.

 • Administrátor jednoducho definuje prístupy na úrovni skupín alebo užívateľov na úrovni owner (read/write) alebo user (read). Toto nastavenie je možné urobiť pre funkcionalitu, služby, obsah ako aj pre anonymný prístup (frontoffice).

 • Dokážeme automatizovať často sa opakujúce procesy do určitých workflow-ov tak, aby sme znížili prácnosť určitých operácii v GIS.

 • Sme otvorení spolupráci s aplikáciami tretích strán, preto integrácia s inými systémami až na úroveň online obojsmernej komunikácie medzi systémami nie je možnosťou, ale samozrejmosťou.

MONITORING MOSTOV

 

Väčšina mostov na Slovensku a vlastne aj v Európe bola postavená tesne po 2. svetovej vojne a v súčastnosti je na konci svojej životnosti. Na hromadné nahradenie starých mostov novými chýbajú financie. Jedným z efektívnych riešení je monitorovať a analyzovať vybrané parametre týchto mostov pre ich bezpečnú prevádzku a rozhodovanie o investíciách do rekonštrukcie. Monitoring nových mostov by mal byť v 21. storočí už samozrejmosťou.

Naša spoločnosť vyvíja a poskytuje cenovo dostupný automatizovaný systém AMON určený na on-line monitoring geometrických a fyzikálnych parametrov stavebných objektov (mosty, tunely, priehrady, bane, budovy, …) ako aj prírodných objektov (zosuvné pásma, skalné bralá, lomy…)

Systém funguje pre koncových užívateľov ako webová služba a umožňuje v reálnom čase získavať informácie o monitorovaných objektoch 24 hodín denne / 365 dní v roku. V každom okamihu sú informácie o správaní sa objektu dostupné cez webové rozhranie a pre potreby dlhodobých analýz sú tieto dáta uchovávané v databáze.

Správanie každého objektu sa dá pozorovať a analyzovať pomocou rôznych, do jednej siete spojených geodetických, geotechnických a fyzikálnych senzorov.
Táto kombinácia umožňuje nie len permanentný monitoring skutočného stavu objektov, ale aj korektné dlhodobé analýzy správania sa objektu vplyvom fyzikálneho prostredia, čo je základ zlepšovania návrhu konštrukcií a zvyšovanie bezpečnosti vo fáze projektu.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Ochrana osobných údajov.
Súhlasím

DB ZOSTAVY

 

Intenzívne sa venujeme analytike dát a extrakcii dátových zostáv predovšetkým na úrovni katastra nehnuteľností. Týmto spôsobom dokážeme identifikovať záujmové územia na realizáciu investičných a iných aktivít na rozsiahlych územiach. Výhodou tohto prístupu je rýchla orientácia v území podľa špecifických kritérií ako napríklad, výmera parciel, počet vlastníkov na LV, výber špecifických vlastníkov a podobne. Následne zostavy vieme konfrontovať s inými dátovými zdrojmi ako napríklad cestná sieť, železnice, prípadne iné geoinformačné vstupy. Pomocou našich algoritmou teda vieme odpovedať na otázky typu – Vyhľadaj všetky pozemky v špecifickom území, ktorých rozloha je vačšia ako 1000 m2, nachádzajú sa v maximálnej vzdialenosti 200 m od komunikácie prvej triedy a maximlány počet vlastníkov na LV je 2. Výsledky analýzy vieme poskytnúť v akýchkoľvek formátoch vhodných pre ďalšie spracovanie podľa potrieb klienta.

 WEBDIZAJN

 

Rozdiel medzi úspešným a neúspešným projektom častokrát závisí od kvalitného, spoľahlivého a moderného dizajnu webových aplikácii. V súčasnosti práve kvalitný, prehľadný, optimalizovaný a správne navrhnutý  dizajn webových aplikácii dokáže výrazne zefektívniť a zároveň intuitívne zjednodušiť prácu pri používaní webových aplikácií. Poskytujeme profesionálny návrh a vývoj webových aplikácií, vytvorený na mieru podľa Vašich požiadaviek s vysokou mierou variability, pričom vychádzame z našich skúsenosti a najnovších trendov, využívajúc moderné technológie.

 PREZENTÁCIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

 

Investori sa zaujímajú predovšetkým o projekty, ktoré majú vysoký potenciál rastu. Poskytujeme komplexné riešenie prezentácie Vášho plánovaného projektu s využitím 3D modelov pre dosiahnutie čo najsilnejšieho dojmu pre Vašich zákazníkov.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Ochrana osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Ochrana osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Ochrana osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Ochrana osobných údajov.
Súhlasím

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC

 

Prezentovanie stavebných prác za použitia technológie, ktorá umožňuje vloženie grafických objektov, projektovaných stavieb alebo technickej dokumentácie v presnej polohe, veľkosti a orientácii do videa, ktoré zachytáva reálny stav stavebných prác. Pohľad z “vtačej perspektívy” ponúka okamžitý prehľad o stave stavebných prác.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Ochrana osobných údajov.
Súhlasím