GEOAUDIT

Geoaudit ako služba predstavuje hĺbkovú analýzu procesov, ktorých vstupmi alebo výstupmi sú geopriestorové dáta. Ďalej sa analyzujú používané štandardy, softvérové a hardvérové vybavenie a celková efektivita využívania geopriestorových informácií v rámci Vašej organizácie. Výsledkom je súbor odporúčaní a návrh riešení, ktoré majú potenciál znížiť náklady a zefektívniť prácu s geodátami.

Geopriestorové dáta môžu priniesť vysokú pridanú hodnotu a výrazne zlepšiť rozhodovacie procesy vo vašej organizácii. Problém, s ktorým sa často stretávame je, že klienti vzhľadom na komplexitu celej problematiky nevedia spoľahlivo identifikovať, aké geopriestorové dáta a nástroje na ich správu potrebujú jednotlivé oddelenia v ich organizácii. Spoločnosti investujú nemalé finančné prostriedky na nákup dát, infraštruktúry a nástrojov na ich správu, celý proces je však často nekoncepčný, čo znemožňuje efektívne využívanie týchto technológií.

Geoaudit je navrhutý tak, aby všetky tieto potreby zmapoval a navrhol optimálne a na mieru ušité riešenie. Formou štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami jednotlivých oddelení sa identifikujú ich potreby, procesy a vzťahy medzi jednotlivými súčasťami organizácie. Po podrobnom zmapovaní aktuálneho stavu navrhneme konkrétne riešenia a odporúčania, ktoré prispejú k zlepšeniu fungovania organizácie ako celku.

WebgIS

Webová aplikácia WebGIS je jedinečné riešenie pre potreby manažmentu geopriestorových dát a informácií, vizualizácie, tvorby, správy a editácie mapových a databázových informácií používateľa. V plnej miere sa Vám prispôsobí. Základné charakteristiky:

 • Otvorený modulárny systém s možnosťou doplnenia nových modulov

 • Web aplikácia bez nutnosti investícií do softvéru a hardvéru

 • Neobmedzená dostupnosť systému a dát prostredníctvom siete Internet

 • Maximalizácia využitia existujúcich dátových podkladov používateľa

 • Prepracovaný tlačový modul, export mapovej kompozície

 • Administrácia obsahu a používateľov samotným zákazníkom

 • Vysoká bezpečnosť dát, dostupnosť služby

V ČOM JE WebGIS VÝNIMOČNÝ:

 • Štandardne poskytujeme absolútnu kontrolu nad dátami. Zákazníkovi umožňujeme vytvárať nové vrstvy, objekty, editovať ich atribúty, geometriu a polohu, čím de facto neexistuje obmedzenie pre tvorbu, aktualizáciu a využitie priestorových dát. A čo je najdôležitejšie, toto všetko sa deje na užívateľskej úrovni, bez nutnosti investovať do ťažkých klientov GIS a zamestnávania GIS špecialistov. Každý používateľ je jednoducho správcom dát vo svojej pôsobnosti.

 • Administrátor jednoducho definuje prístupy na úrovni skupín alebo užívateľov na úrovni owner (read/write) alebo user (read). Toto nastavenie je možné urobiť pre funkcionalitu, služby, obsah ako aj pre anonymný prístup (frontoffice).

 • Dokážeme automatizovať často sa opakujúce procesy do určitých workflow-ov tak, aby sme znížili prácnosť určitých operácii v GIS.

 • Sme otvorení spolupráci s aplikáciami tretích strán, preto integrácia s inými systémami až na úroveň online obojsmernej komunikácie medzi systémami nie je možnosťou, ale samozrejmosťou.

MONITORING MOSTOV

Väčšina mostov na Slovensku a vlastne aj v Európe bola postavená tesne po 2. svetovej vojne a v súčastnosti je na konci svojej životnosti. Na hromadné nahradenie starých mostov novými chýbajú financie. Jedným z efektívnych riešení je monitorovať a analyzovať vybrané parametre týchto mostov pre ich bezpečnú prevádzku a rozhodovanie o investíciách do rekonštrukcie. Monitoring nových mostov by mal byť v 21. storočí už samozrejmosťou.

Naša spoločnosť vyvíja a poskytuje cenovo dostupný automatizovaný systém AMON určený na on-line monitoring geometrických a fyzikálnych parametrov stavebných objektov (mosty, tunely, priehrady, bane, budovy, …) ako aj prírodných objektov (zosuvné pásma, skalné bralá, lomy…)

Systém funguje pre koncových užívateľov ako webová služba a umožňuje v reálnom čase získavať informácie o monitorovaných objektoch 24 hodín denne / 365 dní v roku. V každom okamihu sú informácie o správaní sa objektu dostupné cez webové rozhranie a pre potreby dlhodobých analýz sú tieto dáta uchovávané v databáze.

Správanie každého objektu sa dá pozorovať a analyzovať pomocou rôznych, do jednej siete spojených geodetických, geotechnických a fyzikálnych senzorov.
Táto kombinácia umožňuje nie len permanentný monitoring skutočného stavu objektov, ale aj korektné dlhodobé analýzy správania sa objektu vplyvom fyzikálneho prostredia, čo je základ zlepšovania návrhu konštrukcií a zvyšovanie bezpečnosti vo fáze projektu.

DB ZOSTAVY

Intenzívne sa venujeme analytike dát a extrakcii dátových zostáv predovšetkým na úrovni katastra nehnuteľností. Týmto spôsobom dokážeme identifikovať záujmové územia na realizáciu investičných a iných aktivít na rozsiahlych územiach. Výhodou tohto prístupu je rýchla orientácia v území podľa špecifických kritérií ako napríklad, výmera parciel, počet vlastníkov na LV, výber špecifických vlastníkov a podobne. Následne zostavy vieme konfrontovať s inými dátovými zdrojmi ako napríklad cestná sieť, železnice, prípadne iné geoinformačné vstupy. Pomocou našich algoritmou teda vieme odpovedať na otázky typu – Vyhľadaj všetky pozemky v špecifickom území, ktorých rozloha je vačšia ako 1000 m2, nachádzajú sa v maximálnej vzdialenosti 200 m od komunikácie prvej triedy a maximlány počet vlastníkov na LV je 2. Výsledky analýzy vieme poskytnúť v akýchkoľvek formátoch vhodných pre ďalšie spracovanie podľa potrieb klienta.

WEBDIZAJN

Rozdiel medzi úspešným a neúspešným projektom častokrát závisí od kvalitného, spoľahlivého a moderného dizajnu webových aplikácii. V súčasnosti práve kvalitný, prehľadný, optimalizovaný a správne navrhnutý  dizajn webových aplikácii dokáže výrazne zefektívniť a zároveň intuitívne zjednodušiť prácu pri používaní webových aplikácií. Poskytujeme profesionálny návrh a vývoj webových aplikácií, vytvorený na mieru podľa Vašich požiadaviek s vysokou mierou variability, pričom vychádzame z našich skúsenosti a najnovších trendov, využívajúc moderné technológie.

PREZENTÁCIA INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

Investori sa zaujímajú predovšetkým o projekty, ktoré majú vysoký potenciál rastu. Poskytujeme komplexné riešenie prezentácie Vášho plánovaného projektu s využitím 3D modelov pre dosiahnutie čo najsilnejšieho dojmu pre Vašich zákazníkov.

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC

Prezentovanie stavebných prác za použitia technológie, ktorá umožňuje vloženie grafických objektov, projektovaných stavieb alebo technickej dokumentácie v presnej polohe, veľkosti a orientácii do videa, ktoré zachytáva reálny stav stavebných prác. Pohľad z “vtačej perspektívy” ponúka okamžitý prehľad o stave stavebných prác.

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS