Geodetický manuál a Riadenie geodetických prác vo výstavbe

Efektívne riadenie geodetických prác pri veľkých investičných projektoch, na ktorých sa zúčastňuje množstvo geodetov z rôznych firiem vyžaduje poznanie a skúsenosti. Je potrebné nastaviť a realizovať štandardy, organizačnú štruktúru so zadefinovaním práv a povinností, vytvoriť jednotný právny a zmluvný rámec. Pre efektívnu komunikáciu je potrebné nastaviť, zaviesť a prevádzkovať systémy na podporu projektového manažmentu (riadenie úloh), podporu riadenia dokumentácie (DMS) a manažment priestorových dát (WebGIS+DMS). Ideálne je ak sú tieto systémy medzi sebou prepojené.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Ochrana osobných údajov.
Súhlasím

GEODETICKÉ SIETE A BODOVÉ POLIA

Geodetické siete sú základným priestorovým rámcom pre úspešnú realizáciu akéhokoľvek investičného projektu. Pre každú geodetickú sieť je potrebné urobiť kvalitný projekt obsahujúci minimálne účel a spôsob budovania geodetickej siete, definovanie referenčných systémov na ktoré je geodetická sieť naviazaná, konfiguráciu bodov geodetickej siete a spôsob ich stabilizácie, apriórnu analýzu presnosti vychádzajúcu krajnej vytyčovacej odchýlky alebo zo stavebnej odchýlky, spôsob merania a spracovania. Následne sa musia vytýčiť a stabilizovať body geodetickej siete v dostatočnom predstihu pred samotnou realizáciou investičného projektu. Toto je v praxi častokrát zanedbávaná vec, vyplývajúca z nesprávneho riadenia investičného projektu. Stabilizované body potrebujú určitý čas aby si “sadli” a boli naozaj stabilné. Až potom sa realizuje meranie a následne spracovanie geodetickej siete, ktorého výsledkom je autorizačne overený elaborát potvrdzujúci, že geodetická sieť spĺňa všetky požiadavky na účel, za ktorým bola budovaná.

JEDNOTNÝ TRANSFORMAČNÝ KĽÚČ

Pri investičnej výstavbe sa vo veľkej miere využívajú GNSS (GSP) prístroje – či už na meranie a vytyčovanie geodetických sietí, podrobných bodov alebo navádzanie stavebných strojov. Keďže výsledky meraní pomocou GNSS prístrojov sú naviazané na globálne referenčné systémy – v našom prípade na ETRS89 – je potrebné ich transformovať do národných súradnicových systémov, v ktorých je investičné dielo naprojektované. Pre potreby investičnej výstavby nie je kvôli vyššej požadovanej presnosti vhodné využívať rezortnú transformačnú službu, keďže transformácia GNSS meraní musí byť naviazaná na presnejší referenčný rámec – v našom prípade Vytyčovaciu Sieť Stavby. Aby sme sa vyhli tomu, že každý geodet si bude vytvárať vlastný lokálny transformačný kľúč – čo je zdrojom systematických chýb – vytvárame pre celú stavbu jednotný transformačný kľúč aj s jeho implementáciou do štandardných značiek high-end geodetických prístrojov.

MODEL LOKÁLNEHO KVÁZIGEOIDU

Pri meraní pomocou GNSS prístrojov je nutné myslieť aj na korektnú transformáciu výšok. Keďže výšky z GNSS meraní sú elipsoidické výšky v ETR89 je nutné ich transformovať na normálne Molodenského výšky v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní, v ktorých je štandardne investičné dielo naprojektované. Na túto transformáciu sa využíva model kvázigeoidu – v SR je to aktuálne Digitálny výškový referenčný model DVRM05. Tento je však nutné fitovať na referenčný rámec, v ktorom sa stavba realizuje – v našom prípade Vytyčovaciu Sieť Stavby. Vznikne tak model lokálneho kvázigeoidu, ktorý spolu s jednotným transformačným kľúčom slúži na korektnú transformáciu GNSS meraní do referenčného rámca tvoreného Vytyčovacou Sieťou Stavby.

DIGITÁLNE MODELY PRE NAVÁDZANIE STAVEBNÝCH STROJOV

Potreba zvýšenia efektivity motivuje stavebné firmy k investíciám do moderných technológií na navádzanie stavebných strojov. Kým v nedávnej minulosti bolo štandardom navádzanie laserom, v súčasnosti sa kvôli vyššej efektivite stáva štandardom navádzanie pomocou GNSS, resp. pomocou robotizovaných totálnych staníc. Na tento účel je potrebné vytvoriť aj digitálny výškový model reprezentujúci projektovaný stav. Pri väčších projektoch je vhodné, ak tieto modely sú súčasťou manažmentu priestorových dát. Pritom netreba zabúdať pri navádzaní pomocou GNSS technológie na korektnú transformáciu GNSS meraní pomocou jednotného transformačného kľúča a modelu lokálneho kvázigeoidu.

DOKUMENTÁCIA BUDOV

INŽINIERSKE SIETE

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNEJ REALIZÁCIE STAVBY

Vyhotovujeme DSRS ku kolaudácií stavby, ako jeden z najdôležitejších dokumentov o zrealizovanej stavbe. Súčasťou dokumentácie pre líniové stavby sú pozdĺžne a priečne profily inžinierskych sietí a digitálne súbory podľa požiadaviek správcov sietí pre ich informačné systémy.

 KUBATÚRY

DIGITÁLNA MAPA

 POSUNY A PRETVORENIA

Kontrolnými meraniami participujeme na zaťažovacích skúškach, kde určujeme celkové priestorové posuny a pretvorenia nosných konštrukcií, sadania a náklony objektov od zvislice. Určujeme posuny stavebných objektov v dôsledku banskej činnosti, výkopových prác atď.

 AUTORIZOVANÝ GEODET A KARTOGRAF

 

 ŽERIAVOVÉ DRÁHY A MAČKY ŽERIAVA

 TVORBA TECHNICKÝCH PREDPISOV

 GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrické plány vyhotovujeme na základe výsledkov geodetických prác (meračské práce v teréne) a obsahujú najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer alebo grafické znázornenie vecného bremena k časti pozemku, ako aj ďalších údajov.
Geometrický plán sa používa ako podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam, ak údaje doterajšieho stavu geometrického plánu sú zhodné s platnými údajmi katastra.

 IDENTIFIKÁCIA A PREŠETRENIE

Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra. Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave. V prípade, ak potrebujete zistiť grafické znázornenie pôvodnej parcely a súčasne parcely v katastrálnej mape, vyhotovujeme spätnú grafickú identifikáciu a prešetrenie histórie evidovania parcely v pozemkovej knihe alebo inom skoršom operáte až po aktuálny stav katastra nehnuteľností.

VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou v teréne vyznačíme polohu lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice na základe komplexného vyhodnotenia dostupných podkladov (poľných náčrtov, meračských náčrtov, fotogrametrických náčrtov, vyšetrovacích náčrtov, zoznamov súradníc, geometrických plánov a máp katastra). Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa, ani nezanikajú práva k nehnuteľnostiam.

MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE


V rámci majetkovoprávneho vysporiadania zabezpečujeme:

 • identifikáciu vlastníkov dotknutých pozemkov

 • generovanie a tlač dokumentov

 • odoslanie vlastníkom

 • rokovanie s vlastníkmi

 • zabezpečenie podania návrhov na vklad

 • zastupovanie vo vyvlastňovacích konaniach


Činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov vykonávame s vlastným jedinečným softvérovým vybavením, ktorý umožňuje:

 • hromadné generovanie rôznych typov zmlúv, sprievodných listov, dohôd, návrhov na vklad, výziev a iných dokumentov

 • vedenie registratúrneho denníka

 • generovanie štatistických údajov

 • hromadný export údajov z projektu

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Pozemkové úpravy sú podľa doterajších našich skúseností ako aj väčšiny účastníkov pozemkových úprav jedinečným nástrojom slúžiacim na pretvorenie a ochranu krajiny, zjednodušenie správy nehnuteľností, výkon investičných zámerov a na prehľadné a hospodárne využívanie územia. Ich cieľom je najmä:

 • priestorovo a funkčne usporiadať pozemky v súlade s požiadavkami ochrany a tvorby životného prostredia, v súlade s požiadavkami vhodného hospodárenia na pôde;

 • v týchto súvislostiach usporiadať vlastnícke a užívacie práva a s nimi súvisiace vecné bremená, sceliť alebo rozdeliť pozemky, vyrovnať ich hranice tak, aby sa ich usporiadaním vytvorili podmienky pre zlepšenie životného prostredia, ochranu pôdy, vodné hospodárstvo a zvýšenie ekologickej stability územia.

 • rozčlenenie súkromného vlastníctva a vlastníctva Obce a štátu.