PROJEKT 5 – ITMS: 25110120776

Názov projektu: 3D AMON SERVER

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

ITMS: 25110120776

Kód výzvy: KaHR-111DM-1301

Stav: ukončený

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast..

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: jún 2015 – december 2015

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: jún 2015 – december 2015

Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF: 89 600,00 EUR

Ciele projektu: Získanie inovatívnej a vyspelej technológie – serverového riešenia na publikovanie obrazových a priestorových dát a dynamickú 3D vizualizáciu objektov

Hlavné aktivity projektu: Nákup inovatívnej technológie – softvéru a výpočtovej techniky

Cieľové skupiny: Spoločnosti z oblasti stavebníctva, projektovania stavieb, priemyslu, ťažby nerastných surovín, ochrany majetku, zdravia, architektúry a iné.

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované

Výsledky realizovaného projektu: V rámci projektu „3D AMON SERVER“ sa očakávajú inovácie geodetických služieb v národnom aj svetovom meradle, zvýšenie trhovej konkurencieschopnosti firmy, zvýšenie povedomia o slovenských geodetických službách na domácich a zahraničných trhoch a automatizácia procesov merania a spracovania deformácii objektov v reálnom čase.

Priamym prínosom pre spoločnosť bude :

  • ochrana života, zdravia a majetku občanov, podnikateľov a štátu
  • prevencia voči katastrofám
  • podpora inovácií v návrhu stavebných objektov
  • podpora výskumu zákonitostí medzi správaním sa monitorovaného objektu a fyzikálnym prostredím