PROJEKT 4 – ITMS: 25110320065

Názov projektu: A.M.O.N.

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

ITMS: 25110320065

Kód výzvy: KaHR-13SP-1001

Stav: ukončený

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: január 2013 – december 2015

Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF: 89 164,80 EUR

Ciele projektu: Vytvoriť cenovo dostupný automatizovaný systém určený na on-line monitoring geometrických a fyzikálnych parametrov stavebných a prírodných objektov

Hlavné aktivity projektu: Nákup technológií, Výskumné aktivity: prípravná etapa, tvorba a testovanie systému, odlaďovanie systému.

Cieľové skupiny: Spoločnosti z oblasti priemyslu, stavebníctva, architektúry, projektovania, archeológie, ťažby nerastných surovín, ochrany majetku, života a zdravia občanov, ochrany majetku štátu, správcovia vodných tokov a podobne.

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: neboli aplikované

Výsledky realizovaného projektu: V rámci projektu „A.M.O.N. sa očakávajú inovácie geodetických služieb v národnom aj svetovom meradle, zvýšenie trhovej konkurencieschopnosti firmy a automatizácia procesov merania a spracovania deformácii objektov v reálnom čase. Priamym prínosom pre spoločnosť bude :

  • ochrana života, zdravia a majetku občanov
  • ochrana majetku podnikateľov a štátu
  • prevencia voči katastrofám (záplavy, závaly, zosuny)
  • podpora inovácií pri navrhovaní stavebných objektov
  • podpora výskumu zákonitostí medzi správaním sa monitorovaného objektu a fyzikálnym prostredím