Projekt 2 – ITMS: 25110120097

Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Riadiaci orgán: Sociálna inovačná a energetická agentúra

ITMS: 25110120097

Kód výzvy: DOP-2008-SIP-001

Stav: ukončený

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: august 2009 – apríl 2011

Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF: 72.162,97 EUR

Ciele projektu: Nákup novej technológie na zavedenie novej služby do praxe, zvýšenie konkurencieschopnosti

Hlavné aktivity projektu: Nákup inovatívnej technológie – 3D laserového skenera

Cieľové skupiny: Spoločnosti z oblasti priemyslu, stavebníctva, architektúry, projektovania, archeológie, ťažby nerastných surovín a iné.

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované aplikovan

Výsledky realizovaného projektu: V rámci projektu „Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest“ bola kúpená inovatívna technológia vrátane softvérov, potrebná ku 3D laserovému skenovaniu