Projekt 1 – ITMS: 27110230165

Názov projektu: Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Sociálna implementačná agentúra

ITMS: 27110230165

Kód výzvy: DOP-2008-SIP-001

Stav: ukončený

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektu: Košice, okres Košice, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: august 2009 – február 2012

Výška nenávratného finančného príspevku z ESF: 45.413,13 EUR

Ciele projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy pomocou zavedenia inovatívnej technológie

Hlavné aktivity projektu: Vytvorenie nových pracovných miest, školenie novo prijatých zamestnancov

Cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované

Výsledky realizovaného projektu: V rámci projektu „Podpora podnikania pomocou zakúpenia vysoko inovatívnej technológie a tvorby pracovných miest“ boli vytvorené 4 nové pracovné miesta, zamerané na uvedenie novej technológie – 3D laserového skenovania do praxe. Uvedené špecializované miesta pre geodetov boli vytvorené v počte: 3 nové pracovné miesta – muži, 1 nové pracovné miesto – ženy.